ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΥΕΚΟ

Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας στη Βόρεια και Ανατολική Αθήνα

Ανάπτυξη και Λειτουργία Εικονικής Θερμοκοιτίδας Κοινωνικής Οικονομίας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΥΕΚΟ συμμετέχουν επιστημονικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι της ομάδας στόχου:

- Σύνδεσμος 21 ΟΤΑ Βόρειας και Ανατολικής Αθήνας, 

- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών,

- Asset Τεχνολογική,

- ΚΕΚ «Κοραής»,

- Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή»,

- Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας.

Για την υλοποίηση του έργου έχει συναφθεί διακρατική συνεργασία με τρεις Ευρωπαϊκές Αναπτυξιακές Συμπράξεις από τη Γαλλία, την Τσεχία και την Ιταλία.

Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal Β’ Κύκλος
Αξονας 2 - «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος», (Μέτρο 2.2. - «Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας»)
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1,24 εκ. €
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 75%, Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 25%.

Κεντρικό πρόβλημα Γενικοί στόχοι Ειδικοί στόχοι
Εικονική Θερμοκοιτίδα (Virtual Incumbator) Ομάδα στόχος Καινοτομία
Ενεργός Συμμετοχή Αποτέλεσμα Ιδέα υλοποίησης

Το κεντρικό πρόβλημα, στην αντιμετώπιση του οποίου στοχεύει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΥΕΚΟ», εστιάζεται στην αδυναμία της κοινωνικής ομάδας των γυναικών να προχωρήσει στην ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και να εξασφαλίσει την εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία τους.

Αναφορικά με την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων το πρόβλημα προσδιορίζεται:

α) στην ελλιπή ενημέρωση των γυναικών ως προς τις δυνατότητες και τις διαδικασίες ίδρυσης μιας κοινωνικής επιχείρησης,
β) στην περιορισμένη πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται,
γ) στην έλλειψη τεχνογνωσίας και το συνεπαγόμενο «φόβο» ως προς τον τρόπο λειτουργίας και τη βιωσιμότητα μιας κοινωνικής επιχείρησης,
δ) στην έλλειψη χρόνου λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων τους.

Αναφορικά με τη λειτουργία των νέων επιχειρήσεων το πρόβλημα παρουσιάζεται:

α) στην έλλειψη υποστήριξης και συμβουλευτικής κατά την πρώτη δύσκολη περίοδο λειτουργίας της νέας επιχείρησης,
β) στη μειωμένη εμπειρία στην οργάνωση μιας κοινωνικής επιχείρησης και διαχείριση όλων των θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της από τη νέα επιχειρηματία,
γ) στην ανεπάρκεια εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει και θα στηρίξει την κοινωνική επιχείρηση.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΥΕΚΟ» έχει θέσει σειρά γενικών και ειδικών στόχων, οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

Οι γενικοί στόχοι αφορούν τη γενικότερη πολιτική δραστηριοποίησης και τις βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων και αποσκοπούν ώστε το έργο:

Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις σταθμισμένες παραμέτρους που λήφθηκαν υπ’ όψη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιοποίηση του έργου:

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε η ιδέα υλοποίησης του έργου που στηρίζεται στον καινοτόμο μηχανισμό της εικονικής @ερμοκοιτίδας (Virtual Incubator) νέων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και αναπτύχθηκαν οι επιμέρους δράσεις που είναι:

Ομάδα στόχος του έργου και άμεσα ωφελούμενη είναι η κοινωνική ομάδα των γυναικών που αποκλείεται από την αγορά εργασίας (άνεργες γυναίκες) και την επιχειρηματικότητα (άνεργες και εργαζόμενες γυναίκες) λόγω της έλλειψης χρόνου, των οικογενειακών υποχρεώσεων, της κοινωνικής τους κατάστασης και θέσης, του δισταγμού στο να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δυναμική, κλπ.

Το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την υλοποίηση του έργου είναι ένας καινοτόμος μηχανισμός που θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ενημέρωση, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη των νέων γυναικών - υποψήφιων επιχειρηματιών, την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της λειτουργίας τους.

Το έργο έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να προάγει μία σειρά βασικών αρχών, οι οποίες διατρέχουν όλα τα στάδια εφαρμογής του και το χαρακτηρίζουν ως θεμελιώδη στοιχεία για την επιτυχή υλοποίησή του. Τα στοιχεία αυτά είναι η καινοτομία, η ενεργός συμμετοχή, οι ίσες ευκαιρίες, η διακρατικότητα και η ευρύτερη εφαρμογή.

Η καινοτομία υπάρχει καταρχήν στην έννοια της εικονικής κοινωνικής @ερμοκοιτίδας, η οποία εγκαινιάζεται ως έννοια και θεσμός με το παρόν έργο και αποτελεί το βασικό μηχανισμό που θα αναπτυχθεί για να παρέχει την ολοκληρωμένη υποστήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών στην κοινωνική οικονομία.

Η υλοποίηση του έργου στηρίζεται επίσης στην τεχνολογική καινοτομία, η οποία διατρέχει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του σχεδίου. Θα χρησιμοποιηθούν λοιπόν σύγχρονες εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με σκοπό τη σύνδεση των κοινωνικών επιχειρήσεων με την εικονική @ερμοκοιτίδα αλλά και μεταξύ τους. Επίσης προβλέπεται η ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών λογισμικού που θα αποτελέσουν την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα λειτουργήσει η εικονική @ερμοκοιτίδα σε όλο το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της (εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους συμβούλους, διοικητική, τεχνική και οικονομική υποστήριξη, βάσεις δεδομένων).

Το έργο ενσωματώνει την ενεργό συμμετοχή της ομάδας στόχου, (γυναίκες) σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησής του, καθώς θεωρείται αποφασιστικός ο ρόλος τους για την επιτυχία του σχεδίου και την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του. Για το σκοπό αυτό συμμετέχει η Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή» η οποία έχει εθνική εμβέλεια και αριθμεί 35 Παραρτήματα με περισσότερα από 7.300 εγγεγραμμένες γυναίκες – μέλη.

Βασική αρχή του έργου επίσης είναι να προχωρήσει στην ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων του μέσα από μια σειρά από δράσεις που αφορούν στη διάχυση της πληροφόρησης, τη θεματική δικτύωση, τη διάδοση των καλών πρακτικών και την επίτευξη αντίκτυπου στην εθνική πολιτική. Το κύριο παραγόμενο «προϊόν» του έργου είναι η εικονική κοινωνική @ερμοκοιτίδα και φιλοδοξία της «ΔΥΕΚΟ» είναι η @ερμοκοιτίδα αυτή σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες καινοτόμες δράσεις, να εξελιχθεί σε ένα πρότυπο αναφοράς για την ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.

Η ισότητα ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων και η ίσων αποστάσεων αντιμετώπισή τους είναι δύο χαρακτηριστικά που αποτελούν το κατεξοχήν θέμα στο έργο και το διατρέχουν τόσο ως προς τη συνολική φιλοσοφία του, όσο και ως προς το σχεδιασμό των επιμέρους δράσεων. Η ενεργοποίηση της γυναίκας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς του έργου και προωθεί την αντίληψη του “gender equality” και “gender mainstreaming”.

Η υλοποίηση του έργου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διακρατική συνεργασία, στο πλαίσιο της οποίας έχει υπογραφεί σχετική Συμφωνία με αντίστοιχες Αναπτυξιακές Συμπράξεις από τη Γαλλία, Ιταλία και Τσεχία (TCA 4108) για την υλοποίηση του έργου «Terra di Progetti». Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, κοινές ομάδες εργασίας, ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας γυναικών, μεταφορά τεχνογνωσίας, διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, κλπ.

Η ιδέα υλοποίησης του έργου στηρίζεται στον καινοτόμο μηχανισμό της εικονικής @ερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται στο Διαδίκτυο και θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όσον αφορά την ενημέρωση, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη των νέων γυναικών–υποψήφιων επιχειρηματιών για την ίδρυση των νέων επιχειρήσεων, καθώς και την υποστήριξη στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους που είναι και τα πιο σημαντικά για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

Κατεβάστε το Προφιλ της ΔΥΕΚΟ σε pdf μορφή

Οι εταίροι της ΔΥΕΚΟ

Επικοινωνιακές ΔράσειςΑποστολή σελίδας με email   Εκτύπωση σελίδας

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;