ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Ελλάδα 2020

 

Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας, το παλαιότερο ερευνητικό και επιμορφωτικό σωματείο της χώρας, στοχεύει στη διαμόρφωση της πολιτικής σκέψης για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα.

Ένας από τους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος του ΚΠΕΕ είναι η συμβολή στην ανάπτυξη προβληματισμού και διαλόγου για μια στρατηγική κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μακροχρόνιας προοπτικής. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουμε σειρά εκδηλώσεων υπό τον γενικό τίτλο «Ελλάδα 2020: Ένα όραμα για την Ελλάδα των Παιδιών του 2000», με αντικείμενο ζητήματα πολιτικής μακροχρόνιας προοπτικής.

Το πλαίσιο του σχεδιασμού μας προκύπτει από την παραδοχή ότι η επικράτηση νέων προτύπων κοινής διαβίωσης, ταυτόχρονα με την επιθυμία διασφάλισης της έκφρασης της ατομικότητας, την τεχνολογική εξέλιξη και την καινοτομία, καθώς και την επιτακτική ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης των φυσικών πόρων, αποτελούν ορισμένους από τους θεμελιώδεις άξονες, που θα διαμορφώσουν το πλαίσιο διαβίωσης του ατόμου και της λειτουργίας των κοινωνιών στο μέλλον. Θεωρούμε ότι οι δυνατότητες που ανοίγονται είναι πολλές και ότι η σύγχρονη ελληνική κοινωνία θα πρέπει να εμβαθύνει εγκαίρως στις προοπτικές εκείνες που θα την βοηθήσουν να αναζητήσει και να διαμορφώσει μια συγκροτημένη στρατηγική για το μέλλον.

Η δραστηριοποίησή μας προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός δημοσίου διαλόγου για την ανάδειξη ενός οράματος για το αύριο της χώρας.

Παράλληλα, διευκολύνει την υιοθέτηση από τον ιδεολογικό μας χώρο – τον χώρο της ευρωπαϊκής προοπτικής, της ατομικής ελευθερίας, του αποτελεσματικού και ευέλικτου κράτους αυξημένων δυνατοτήτων και μίας κοινωνίας ευκαιριών για όλους – ενός σύγχρονου πολιτικού λόγου σε κρίσιμα ζητήματα, που θα απασχολήσουν την ελληνική κοινωνία λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών, που επέρχονται.

Η επιλογή των θεμάτων προβληματισμού βασίστηκε στο γνωσιακό τους περιεχόμενο, τη σημαντικότητα τους, καθώς και τη δυνατότητα ανάλυσης και σχεδιασμού από την σκοπιά της δημόσιας πολιτικής.

Το σχέδιο ομαδοποιεί τις παρεμβάσεις σε πέντε βασικούς άξονες, οι οποίοι αντανακλούν αντίστοιχες στρατηγικού χαρακτήρα περιοχές προβληματισμού για το μέλλον της χώρας μας.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι οι εξής: η ανάπτυξη της περιφέρειας, η κοινωνική συνοχή, η επικέντρωση στον πολίτη, η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και ο διεθνής ρόλος της χώρας.

1. Σταθερά θεμέλια για οικονομική ανάπτυξη
2. Η διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής
3. Ο σχεδιασμός για τον Πολίτη
4. Η ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας
5. Η Ελλάδα, ως αξιόπιστος διεθνής εταίρος

Στην πρώτη φάση του προγράμματος μας, τον λόγο έχει η Κυβέρνηση. Ζητούμενο, όπως προαναφέρθηκε, η σύνδεση του οράματός της με την προοπτική και η επέκταση του ήδη παραχθέντος έργου της.

Στη συνέχεια του προγράμματος, θα συζητήσουμε με άλλους κοινωνικούς εταίρους, διανοούμενους, παραγωγικές τάξεις, επιχειρηματίες, πολιτικούς και τεχνοκράτες.

 

 

 

 

 Αποστολή σελίδας με email   Εκτύπωση σελίδας

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;