ΚΠΕΕ ΚΠΕΕ
Οργάνωση των εξουσιών & αναθεώρηση του Συντάγματος: 20 σημεία για διάλογο


Α. Το πλαίσιο της συζήτησης
Β. Προτάσεις (και αντίλογος)
 1. Προκαθορισμένη κυβερνητική/κοινοβουλευτική θητεία;
 2. Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας;
 3. Πενταετής κοινοβουλευτική περίοδος;
 4. Πρόωρες εκλογές για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου;
 5. Διάλυση της Βουλής λόγω αδυναμίας εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας;
 6. Εκλογικό σύστημα
 7. Αριθμός βουλευτών
 8. Θέσπιση δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο για κάθε αιρετό αξίωμα
 9. Απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικών και βουλευτικών καθηκόντων;
 10. Μέγεθος κυβερνήσεων
 1. Νομοθετική πρωτοβουλία
 2. Συνταγματικό Δικαστήριο
 3. Ευθύνη υπουργών, βουλευτική ασυλία
 4. Προεδρικές εξουσίες
 5. Προεδρικό σύστημα στην Ελλάδα;
 6. Δεύτερο νομοθετικό σώμα (Γερουσία);
 7. Δικαστική εξουσία
 8. Ελεγκτικό Συνέδριο
 9. Ανεξάρτητες αρχές
 10. Δημόσια οικονομικά
Α. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις και ανάγκη συνταγματικής αναθεώρησης

Στην Ελλάδα σήμερα αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η χώρα χρειάζεται άμεση επανεκκίνηση. Αυτό σημαίνει, εκτός των άλλων, και αναδιαμόρφωση των δημοσίων θεσμών. Στον βαθμό που αυτοί είναι εμπεδωμένοι στον καταστατικό χάρτη της πολιτείας, αυτό καθιστά πιθανότατα αναγκαία μια άμεση συνταγματική αναθεώρηση.

Γνώμονας για την επιλογή των μεταρρυθμιστικών προτάσεων δεν μπορεί παρά να είναι η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που

(α) συμβάλλει στην αποκατάσταση της πολιτικής νομιμοποίησης του συστήματος διακυβέρνησης (η οποία σήμερα έχει κλονιστεί σοβαρότατα),
(β) εγγυάται μια πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του κράτους κατά την υλοποίηση των εκάστοτε διακηρυγμένων στόχων του, και
(γ) διευκολύνει, ή πάντως δεν δημιουργεί προσκόμματα, στην παραγωγική λειτουργία της οικονομίας.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη συνταγματική σκέψη, οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται καλύτερα στο βαθμό που η πολιτειακή ζωή μιας χώρας είναι οργανωμένη στη βάση ενός καταλλήλου πλαισίου θεσμικών αντίβαρων (διαφορετικά: ενός συστήματος θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών / checks and balances), που, χωρίς να δημιουργούν προσκόμματα στη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων, διασφαλίζουν τον δημόσιο έλεγχο και τη λογοδοσία των πολιτικών και διοικητικών «εντολοδόχων» και την αποφυγή ή διόρθωση αυθαιρεσιών, παρανομιών, στρεβλώσεων και σφαλμάτων.

On Line Ψηφοφορία

think tanks
Πιστεύετε ότι τα "think tanks" πρέπει να ασχολούνται με ζητήματα ιδεολογίας ή εφηρμοσμένης πολιτικής;